Referat 1

Bestyrelsesreferat 7 maj 2020

Referat af 1. bestyrelsesmøde den 7.5.20 med den nyvalgte bestyrelse

 

Alwin Neumann – FM/Alarm-kort-overvågning

Annett Sau – NFM/regnskabsfører

Ole Bendixen – Kass., Kontakt AROS/værksted

Vagn Sletting – Pump/Vand/biloptag-venteliste

Erik Køhn – IT/Hjemmeside/biloptag-venteliste/pedel

Werner Sørensen – Værksted/Indkøb

Anders Nørgaard – Pedel/Værksted

Sekretær – Peter Böwadt/suppleant

Henrik Ørsted  Suppleant/biloptag - venteliste

 

Den forud fremsendte dagsorden fra formanden blev fulgt, og alle punkter behandlet.

Debatten om de enkelte punkter forløb behagelig afslappet, og der blev truffet en række beslutninger.

Mødet afsluttedes med hygge og ”varme hveder”  giver, Anders.

 

1. Siden sidst

Vaskehaller til firmaet ”Wash well” er under etablering på parkeringspladsen, så alle pladser forsvinder. Vi afventer resultatet af byggeriet.

Håndvask af biler tæt på Autogalleriet ikke muligt. I Lystrup forefindes mulighed herunder trykrenser. Undersøges. Besked kommer.

Gummispærring ved risten oven for nedkørslen er et eksperiment. Mazda MX ”skraber bunden”, spærring skal være lidt lavere. Erfaring skal indhøstes. Ved stærk regn kendes ikke det eksakte højdekrav på gummilæben.

 

2. Indkøb

Alle indkøb er til supplering af det fælles udstyr og Ole står for indkøb.

• Momentnøgler, lille og mellem, 1/4” og 3/8”. Omsætningstabeller, se opslag i værksted

• Presse inkl.værktøj.

• Lift til MC: Bredde drøftet, 70 cm bredde OK? Checkes.

• Søjleboremaskine, gulvmodel med gear, (mekanisk eller elektronisk), inkl. skruestik.

• Borekasse med 1-10 mm.

• Unbrakonøglesæt i tommer.

 

3. Reparationer

Rensemaskine: Er misligholdt, og er pt. ikke driftssikker. Værkstedsgruppe afklarer.

Kabler: Uautoriserede kabler må ikke anvendes. Autoriserede kabler fremstiller vi selv.

Gummikabelafdækning: Eksisterende i træ udskiftes med ny: Anders.

 

4. Rydning af kælder for byggematerialer.

Bygningsadministrator Henrik har materiale liggende. Skal fjernes. Alwin.

 

5. Projektpladser, aftaler-holdninger

Tidsrammer nødvendige for brug af pladser af hensyn til næste bruger. Er plads optaget skal der arbejdes på pladsen.

Pladser må ikke indrettes som ”hjemmearbejdspladser” med ekstraordinære reoler m.m.

Dette overvejes indlagt i de nye vedtægter, Alwin.

Projektplads aftaler: Skal aftales tidsbestemte. Indgår i oplæg til nye vedtægter. Se pkt. 10.

Prisfastsættelse: Højere end normalpladser?

Ret til vinterpladser? Og ventelister til do.? 

Stillingtagen til disse to punkter vurderes af hvert enkelt bestyrelsesmedlem til næste møde.

 

6. Hverdagsbiler på liften

Nej.

 

7. Hverdagsbiler i kælderen i sommerhalvåret

Ja, under forudsætning af at strøm er taget fra bilens batteri. Særløsning med svag kontinuerlig ladning, som praktiseres på nogle vogne kan anvendes. Ejers ansvar.

 

8. AROS Forsikring, projekt

Ja til projekt. Arbejdsgruppe skal arrangere i efteråret. Der tænkes over idéer til næste møde.

 

9. Bearbejdning af ventelistebiler

Tavle opsat, Erik, Wagn og Henrik styrer.

Eriks gruppe modtager ansøgninger.

Regler er punkt på dagsordenen til næste møde.

 

10. Nye vedtægter, standpladsaftaler,

Alwin udsender oplæg til nye vedtægter, der også indeholder standpladser.

 

11. Evt.

Vandspærre på rampen justeres.

Konstitueringsforslag fra Alwin til bestyrelsen er godkendt af medlemmerne. 

På valg ved næste generalforsamling:

Alwin: 1 år = på valg

Wagn: 1 år = på valg.

Anders: 1 år = på valg

Ole, Erik, Annett, Werner, Peter: 2 år = ikke på valg

 

Afstemninger på næste generalforsamling: 

Opdeling af medlemmer i grupper, der får hver sin ”farve” af hensyn til afstemninger:

• Motorcykler

• Biler

• Medlemmer på venteliste

• Medlemmer uden standplads

Dette lægges ind oplæg til nye vedtægter.

 

Skrueaftener hver anden torsdag: Kræver at medlem åbner/lukker som ansvarlig.

 

Forsamlingsaftener om bl.a. teknik fremmes.

 

Flere end to biler til udskiftning: Kræver nye standpladslejeaftaler. 

 

2 bils pladser: Aftaler skal overholdes!

 

Standpladsaftaler der mangler underskrift: 14 aftaler mangler! Alwin arbejder på sagen.

 

Databasen: Udmeldte står i databasen så længe de ikke har betalt. Sletteproblemer drøftet. 

 

Referent: Peter Böwadt