Referat 12

Autogalleriet Århus side 1/2
Bestyrelsesmøde den 13.4.23
Deltagere:
Alwin Neumann, Vagn Sletting, Annett Sau, Erik Køhn, Ole Bendixen, Anders Nørgård,
Henrik Ørskov, Peter Böwadt.
Fraværende:
Ingen
1. Valg af ordstyrer:
Ole
2. Konstituering:
Alwin Neumann Formand
Annett Sau Næstformand
Ole Bendixen Kasserer
Erik Køhn Hjemmeside, Bilregistrering
Vagn Sletting Pumper
Anders Nørgaard Værksted, Pedel
Peter Böwadt Sekretær
.
Suppleanter:
Bjarne Sørensen Værksted
Henrik Ørskov Efter behov
3. Siden sidst
1. En gruppe medlemmer har dannet en ”Lørdagsgruppe” med teknik og hygge.
2. Håndlampe (som er ret dyr) og tilhørende lader er forsvundet: Vi checker vore
videoer og tøver lidt og ser om den skulle dukke op igen! Overvågning drøftet, men
foreløbig tages ikke yderligere skridt til overvågning.
3. Besøg i Galleriet: Hvert medlem må invitere op til 10 personer. Over 10 personer
skal et bestyrelsesmedlem varsles og deltage. Evt. betaling for fremvisning drøftet,
men foreløbig besluttes det ikke.
4. Baggrund for drøftelse: Bestyrelsen anser sikkerhed for bilerne som centralt punkt
for at tillade gruppebesøg. Der tages nye beslutninger, såfremt der opstår behov for
det.
4. Vedtægtsændringer
Ingen ændringer udover: Når et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen, indtræder
en suppleant i resten af perioden. Ansvarsområde besluttes samtidig på bestyrelsesmøde
inkl. evt. rokering. Evt. ændringer i konstitueringen skal indgå i referat, og ansvarstavle,
der er ophængt i Galleriet, revideres.
Aktuel rokering indgår i dette referats pkt. 2.
Autogalleriet Århus side 2/2
5. Behandling af medlemsbrev
Indhold med alle bestyrelsens opgaver rubriceret blev gennemarbejdet.
Resultat er vedlagt dette referat.
Autogalleriet Århus
6. Opgavefordeling
Beslutninger truffet og indført i pkt. 2, konstituering.
7. Bookingsystem (i værksted primært lifte)
Simon Laursen arbejder med dette og har et program dertil.
Opgave tages op på næste bestyrelsesmøde.
8. Affaldssortering hvornår?
Når ”småt brændbart” udfases SKAL medlemmer tage deres eget affald med hjem.
Medlemmerne SKAL tage poser eller lignende med til deres affald.
Affaldscontainere i Galleriet afskaffes.
9. Eventuelt
Bestyrelsen har besluttet at afholde en middag med ledsager for bestyrelsens medlemmer
på Galleriets regning.
Alwin kommer med datoforslag.
Næste bestyrelsesmøde den 16. maj 2023.
Peter T. Böwadt
Referent