Se eksempel på standpladsaftale her

                                              STANDPLADSAFTALE  Bil/Vinter bil/Mc/Knallert

                                                                           Mellem

                                                          Foreningen AutoGalleriet Aarhus

                                                                   CVR-nr.: 33535090

                                                             (i det følgende Foreningen)

                                                                                 Og

                                         Lejer:  

                                         Medlems nr.:  

                                          Adresse: 

                                          By:

                                          Tlf.:

                                          Mail:

                                                              (i det følgende Medlemmet)

Der er dags dato indgået følgende aftale om anvendelse af standplads i Foreningens lejede lokaler beliggende Ravnsøvej 58, 8240 Risskov på følgende vilkår:

1. Aftalens genstand

1.1. Aftalen omfatter en af Foreningen anvist standplads i Foreningens lokaler med plads til ét køretøj. Endvidere har Medlemmet adgang til Foreningens fællesarealer, værkstedsfaciliteter samt køkken og toilet.

1.2. Den lejede standplads er beliggende i det til enhver tid af Foreningen til formålet benyttede lokale-  p.t. ejendommen Ravnsøvej 58, 8240 Risskov (ved Grenåvej).

2. Standpladsens anvendelse

2.1. Standpladsen må alene anvendes til opbevaring af et stk. [bil/motorcykel/knallert] og må ikke anvendes til andet end det aftalte formål. Det til enhver tid opbevarede køretøj skal på forhånd være godkendt af Foreningen. Det står i øvrigt Medlemmet frit for at vælge mellem flere af Medlemmets køretøjer ved udnyttelsen af standpladsen, når blot disse er godkendt af Foreningen på forhånd.

2.2. Medlemmet er indforstået med, at Foreningen anvender de lokaler, hvori standpladsen er placeret, til udstillingsformål, og at Medlemmets køretøj derfor udstilles.

2.3. Medlemmet er forpligtet til at sørge for, at det på standpladsen placerede køretøj til enhver tid er i rengjort og sikker stand. Medlemmet er forpligtet til at efterlade køretøjet med den negative pol frakoblet batteriet. Nyere biler med computer/radiosender kan frakoble via sikring.  Køretøjet må endvidere ikke være tildækket.

2.4. Medlemmet er berettiget til at afhente og aflevere det af aftalen omfattede køretøj på ethvert tidspunkt.

2.5. Foreningen er berettiget til at ændre placeringen af Medlemmets standplads, så længe dette sker inden for rammerne af Foreningens lokaler. Ændring af standplads vil ske med rimeligt varsel, og således at Medlemmet selv kan flytte køretøjet.

2.6. Såfremt der fra arbejdstilsynet og/eller miljømyndigheder, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder stilles krav til den lejede standplads, for at denne kan anvendes i overensstemmelse med aftalens formål, vil omkostningerne ved de hertil nødvendige foranstaltninger skulle afholdes af udlejer.

2.7. Foreningen drager omsorg for myndigheders nødvendige godkendelse til brug for standpladsens benyttelse.

2.8. Køretøjet skal ikke nødvendigvis være i en sådan teknisk/mekanisk tilstand, at det uden videre vil kunne godkendes til en færdselsregistrering af Statens Bilinspektion. Det er ikke et krav, at køretøjet er indregistreret. Medmindre andet aftales skal køretøjet være monteret med funktionsdygtige fælge og dæk og være umiddelbart mobil (flytbar).

2.9. I særlige tilfælde kan Foreningen flytte Medlemmets bil til en anden plads inden for Foreningens område, hvis Foreningen finder det nødvendigt. Til flytningen bruges de af Foreningen indkøbte troljer.

3. Standpladsens overtagelse, opsigelse og ophør

3.1. Standpladsen overtages den [01.01.2020] og løber fra denne dato frem til den opsiges med lovligt varsel jf. pkt. 3.3.

3.2. Denne aftale kan fra Foreningens side opsiges med 3 måneders varsel.

3.3. Denne aftale kan fra Medlemmets side opsiges 2 gange om året, med 3 måneders forudgående varsel til fraflytning den sidste hverdag i juni eller december i et kalenderår. Kontrakten fornyer sig selv hvert år, medmindre den opsiges rettidigt via e-mail.

3.4. Lejemålet ophører straks, såfremt lejers medlemskab af foreningen AutoGalleriet Aarhus ophører. I så fald er lejer ikke berettiget til en tilbagebetaling af allerede forudbetalt leje.

3.5. Der er mulighed for at leje en projektplads til større renoveringsopgaver. Projektpladsen udlejes for et aftalt skriftligt tidsrum, dog max 6 mdr. Efter aftaletidsrummets udløb betales der 100 kr. per måned. Leje af projektplads kræver, at der arbejdes kontinuerligt. Der skal være ryddeligt på projektpladsen.

3.5.1 Opbevaring af reservedele mv. skal begrænses til et minimum. Når projektet er fuldført, kan man blive på pladsen, indtil et andet medlem anvises til pladsen. Standpladslejen for en projektplads er den samme som en ordinær plads. 

4. Lejens størrelse

4.1. Den årlige standplads-leje andrager: Bil     7.440 kr./år.    Inkl. moms

                                                               Mc    3.720 kr./år           ”

                                                       Knallert    1.860 kr./år           ”

                                                Vinter biler      3.720 kr./halvår     ”                                 

Vinter biler: Tages ind sidste weekend i oktober.
                   Tages ud sidste weekend i april. ( 01.11 til 01.05)

Der betales halvårligt forud med hhv. 3.720,-/1.860,-/930 kr. inkl. moms, første gang den [01.01.2020] for perioden [01.01.2020] - [30.06.2020], herefter den [01.07.2020] for perioden [01.07.2020] - [31.12.2020], og så fremdeles. Udgør første periode under 6 måneder betales forholdsmæssigt. Ved nytegninger skal beløbet være indbetalt på foreningens konto, INDEN køretøjet kan indsættes i lokalerne. 1. rate udgør 6 måneder = kr. 3.720, - som indbetales på foreningens konto.

4.2. Indeholdt i ovenstående er en forholdsmæssig andel af Foreningens driftsudgifter. 

4.3. Der ydes ikke nedslag i lejen nævnt i pkt. 4.1 og 4.2 for perioder, hvor standpladsen ikke benyttes.

4.4. Den årlige basisleje kan reguleres pr. den 1. januar. Varsel udsendes i givet fald minimum 3 mdr. før.

4.5. Det betragtes som væsentlig misligholdelse af lejeaftalen, at de i aftalen fastsatte ydelser ikke betales rettidigt. Det er dog en betingelse for at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, at det forfaldne beløb ikke indbetales inden 7 dage efter, at påkrav er sendt til Medlemmet ved e-mail.

4.6. Der tages i øvrigt forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

5. Depositum

Der betales 250 kr. i depositum for nøglekort. 

6. Renovation

6.1. Medlemmet sørger selv for renholdelse og renovation af standpladsen. Medlemmet er forpligtet til at holde standpladsen i pæn og ryddelig stand.

Når køretøjet hentes i kælderen, skal standpladsen renses for oliespild og udstødningssod. 

6.2. Oplagring af andre genstande end det i pkt. 2.1 anførte køretøj - herunder affald, brændbare væsker m.v. – på og omkring standpladsen eller øvrige fællesarealer må ikke finde sted uden forudgående tilladelse fra Foreningen. Foreningen kan i givet fald uden varsel, og uden at ifalde ansvar, lade sådanne effekter fjerne.

7. Vedligeholdelse og øvrig renholdelse

7.1. Al indvendig vedligeholdelse af de lokaler, hvori standpladsen er placeret, og af installationer påhviler udlejer

7.2. Medlemmet er bekendt med, at foreningen drives som en almennyttig forening, hvis drift er båret af medlemmernes frivillige arbejdsindsats. Medlemmet er derfor til enhver tid forpligtet til at efterlade benyttede fællesarealer, værkstedsområde, køkken og toilet i pæn og ryddelig stand.

8. Det lejedes stand

8.1. Standpladsen overtages af Medlemmet i rengjort stand.

8.2. Ved aftalens ophør skal standpladsen afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Medlemmet er ansvarlig for at få fjernet ethvert spor af oliedryp mv. på standpladsens gulv.

8.3. Medlemmet skal drage omsorg for at hvid væg bag køretøjet ikke tilsmudses af køretøjets udstødning.

9. Fremleje- og afståelsesret

9.1. Retten til at anvende standpladsen er personlig og gælder kun for den i aftalen anførte person. Der tilkommer derfor ikke Medlemmet fremleje- eller afståelsesret.

10. Forsikringer og ansvar

10.1. Foreningen sikrer, at udlejer har tegnet sædvanlig bygnings- og brandforsikring for den ejendom, hvori standpladsen er placeret.

10.2. Medlemmet er selv ansvarlig for at tegne sædvanlig forsikring på køretøjet, herunder ansvar, kasko- eller stilstandsforsikring.

10.3. Medlemmet er ansvarlig for skade på øvrige medlemmers køretøjer, person, eller bygning som forårsages ved påkørsel eller under manøvrering af Medlemmets køretøj til eller fra standpladsen.

10.4. Foreningen påtager sig intet ansvar for skader på køretøjet, som opstår, mens køretøjet opbevares, eller manøvreres inden for Foreningens lokaler, eller for skader som køretøjet forårsager.

10.5. Foreningen påtager sig intet ansvar for skader på køretøjer, person eller bygning, uanset om skaden er dækket af forsikring eller ej. Medlemmet kan i intet tilfælde rette krav mod Foreningen om erstatning eller forholdsmæssigt afslag som følge af skade på køretøj, person, eller i tilfælde af tyveri.

11. Elforsyning

11.1. Udgifter til el er inkluderet i pladslejen

12. Øvrige bestemmelser

12.1. Medlemmet er forpligtet til at overholde det af Foreningen til enhver tid fastsatte ordensreglement for anvendelse af standpladsen og lokalernes fællesarealer og faciliteter.

12.2 Alle elkabler skal godkendes af Foreningen.

13. Underskrifter

Risskov den ___________________                                     Risskov den___________________

Forening                                                                       Medlem

______________________________                                     ______________________________