Referat 12

Autogalleriet Århus side 1/2
Bestyrelsesmøde den 16.5.23
Deltagere:
Alwin Neumann, Annett Sau, Erik Køhn, Ole Bendixen, Anders Nørgård,
Henrik Øhrskov, Bjarne Sørensen, Peter Böwadt.
Fraværende:
Vagn Sletting
1. Valg af ordstyrer:
Ole
2. Sidste gennemgang af medlemsbrev. Afsluttende kommentarer:
”Spørgeskema” (spørgsmål) til medlemmerne:
Simpelt skema med dine evt. kommentarer, ønsker og idéer, vedlægges dette referat.
3. Nyt bookingsystem til lift
Erik viste første udgave af bookingsystem visuelt med projektoren på væggen.
Der kommer en nærmere beskrivelse af ideerne i og betjeningen af bookingsystemet.
Når man vil booke en tid via en app på mobiltelefonen, viser skemaet allerede bookede
tider fra andre medlemmer således, at man med det samme kan se hvilke tider, der er
åbne. Valgte tider kan derefter låses, så overlapninger undgås.
Der skal arbejdes videre med konsekvenserne i skemaets betjening og funktioner, og Erik
vil komme med det færdige oplæg, der så skal testkøres for at tage højde for evt. forhold,
der vil dukke op i den praktiske brug.
4. Lift (udvidelse af brugstid)
Ingen ændringer: Nuværende aftaler om booking (vor bookingbog) gælder fortsat.
Pkt. 3 denne rapport læner sig op ad nuværende regler.
Såfremt ændringer kommer på tale, skal de fremlægges på en generalforsamling.
Brug af lift til egen privatbil (ejerbil) ud over bilen/motorcyklen, som er i Autogalleriet,
gælder kun for medlemmets indregistrerede ejerbil(er). Ved booking oplyses ejerbilens
nr.plade og bilen registreres i det nye bookingsystem med ejerbilmarkering.
Da standpladsbiler har prioritet, opfordres medlemmerne til at orientere sig og træffe
aftaler, hvis der kan opstå dobbeltbooking på lift(e).
De her nævnte forhold vil bl.a. blive behandlet i bestyrelsen i forbindelse med de endelige
beslutninger for det nye bookingsystem.
5. Tiltag angående oliespild under bilerne.
Da der er tydelige oliespild under nogle af bilerne, og dette kan afsættes af bilens dæk ved
udkørsel eller flytning, er det nu besluttet at:
Der SKAL anvendes oliespildbakker med kanter, hvis bilen drypper.
Der må IKKE anvendes andre oliesamlere som pap, klude eller andet.
Autogalleriet Århus side 2/2
Bestyrelsen vil i første omgang påtale oliespildet og olieafsætning på gulvet, og – bemærk
– såfremt dette ikke hjælper, sendes en mail til medlemmet med påtale i form af en
ADVARSEL.
Bestyrelsen betragter olieproblemet med stor alvor, da det er tydeligt, at nogle medlemmer
ikke sørger for at undgå oliepild på gulvet, og at der er flere dækafsætninger af olie på
gulvet ved udkørsel.
Rengøring skal udføres straks, der opdages olie på gulvet i Galleriet.
(Under bestyrelsesmødet konstateredes mange olieafsætninger fra dæk, der har samlet
olie op fra en olievædet afdækning under bilen).
6. Bestyrelsesmiddag
Den 27.6.2023 kl.18.
7. Næste bestyrelsesmøde
10. august 2023.
8. Eventuelt
Eksklusion
I forbindelse med bestyrelsens beslutning om advarsel, gentages her de gældende regler:
Ved manglende overholdelse af de gældende vedtægter vil dette blive påtalt og der vil i
givet fald følge to på hinanden følgende advarsler med passende mellemrum.
Såfremt baggrunden for advarslerne ikke bringes i orden, indstiller bestyrelsen til
sagsbehandling på en generalforsamling.
Beslutter 2/3 af de fremmødte medlemmer, at sagen er så alvorlig, at medlemseksklusion
kommer på tale, vil bestyrelsen opsige medlemskabet og bede medlemmet forlade
Autogalleriet.
Alarm
Alwin har været nødt til at stille op i Galleriet om natten for at afklare alarmopkald.
Kontakt med alarmselskabet om efterjusteringer af alarmsystemet eller andet indgreb for
at undgå usikkerheder med alarmsystemet har ikke kunnet ladet sig gøre (ingen respons
på telefonopkald eller svar på mails.
Bestyrelsen gav Alwin og Ole lov til at ”true” alarmselskabet til opsigelse af abonnement,
hvis alarmproblemer ikke løses.
Peter T. Böwadt
Referent