Referat 12

Autogalleriet Århus side 1/2


Bestyrelsesmøde den 10.8.23Deltagere:

Alwin Neumann, Annett Sau, Erik Køhn, Ole Bendixen, Henrik Øhrskov, Vagn Sletting,

Peter Böwadt.

Meldt forfald: Anders Nørgaard

Fraværende: Bjarne Sørensen


1. Valg af ordstyrer:

Ole


2. Siden sidst

- Oliedryp påtalt – igen! Husk, at dæk der træder i olie, kan afsætte olie med rundt på gulvet!

- Forsinket tilmelding fra medlem til venteliste Vinterplads forespurgt: Midlertidig tilsagn om vinterplads på venteliste bevilget til Jakob Sørensen, MEN der køres i øvrigt efter reglerne. Medlem har tilbudt sin ekstra plads, men det kan ikke imødekommes.

- Skruepladser er populære.

- Husk at det er bilerne der lejer pladserne, ikke ejerne. Sælges en bil til et medlem, skal den nye bil starte forfra på ventelisten. Fremleje af pladser er derfor ikke muligt.


3. Peters skrift om bestyrelsens arbejdsopgaver

- Skrift udsendes til alle medlemmer.


4. Vedligeholdelse af udstyr

- Liften: Ingen ekstern vedligeholdelse. Medlemmer skal orientere bestyrelsen/formanden, hvis udstyr ikke fungerer. På ”skrueaftener” vil udstyr herefter blive vedligeholdt.

- Gulvvasker får ekstern vedligeholdelse, Ole styrer.

- Køkken – vedligehold af f.eks. perlator i vandhane, Ole styrer.

- Spildolie: Rød beholder beholdes, MEN husk grundregel om, at al væske, og herunder olie, ifølge vore regler SKAL tages med hjem og ikke må efterlades i Autogalleriet!


5. Nyt bookingsystem til lift

- Nuværende bookingliste, der ligger ved liften, skal overholdes. Erik arbejder på nyt system – se referat fra sidste bestyrelsesmøde – der med et link åbner bookinglisten. Her kan man indskrive sit ønske om booking med bl.a. dato og tid. System, der er selvforklarende, indkøres nu over en måned, og indhøstede erfaringer anvendes til evt. justering af system.

Alwin udsender information til alle medlemmer.

Affald og rengøring i denne sammenhæng tages op på næste bestyrelsesmøde.


6. Vandalarm

- Alwin checker de to pumper, som automatisk holder kælderen – Galleriet – tørt.

Medlemmer i bestyrelsen indtræder i denne vagtordning og Alwin har noteret tlf.nr. af hensyn til SMS-udveksling og opkobling af alarmer på de to pumpefunktioner, henholdsvis for brønd og for gulvet.

Alwin udformer forslag til styring af vagtordning ved alarm.


7. Evaluering af sociale arrangementer

Interne møder i Galleriet: Tilmelding aht. planlægning og spisning.

Eksterne ture: Deltagere tilmelder sig ikke og deltagere medbringer selv ”proviant”.

Bemærk: Af hensyn til opfølgning på arrangementer skal Alwin have besked, så medlemmerne kan informeres om indhold m.m.

Planlagte turarrangementer:

Kaløturen den 22.8.23, Svend styrer

”My Garage” i Vejle programsat til den 3.9.23, udskydes til 2024 pga. overbookning hos ”My Garage”, Svend styrer

Djursland rundt, ” I Tolkiens Fodspor” den 7.10.23, Ole styrer


8. Næste møde

Tirsdag den 3.10.23


9. Evt.

- Den 20.10. er der Volvo-tur med start fra Galleriet.

- Elbil startede skibsbrand: Derfor er el-biler, herunder hybridbiler, ikke velkomne – forbudt – i Galleriet, og dette spørgsmål tages op på næste bestyrelsesmøde.

- Når bilerne startes i Galleriet aflevere de en mere eller mindre gang ”snask” fra udstødningen. Vagn Sletting har bygget en simpel flytbar kasse, der kan fange det.Referent

Peter T. Böwadt


NB! Bestyrelsesflertallets beslutning (punkt 2) om overdragelse af plads blev senere fraveget.