Foreningens vedtægter

Vedtægter


Vedtægt for Foreningen AutoGalleriet Aarhus

§ 1. Navn og hjemsted:

1.1 Foreningens navn er AutoGalleriet Aarhus Foreningens hjemsted er Ravnsøvej 58, 8240 Risskov, Aarhus Kommune.

§ 2.  Foreningens formål:

2.1 Foreningens formål er at fremme interessen for klassiske biler, specielle biler og mc’er ved:
* at drive foreningen AutoGalleriet
* at varetage fælles interesser for foreningens medlemmer
* at fremme sammenhold
* at arbejde aktivt for at bevare klassiske motorkøretøjer og den motorkultur   de er en del af.
* at arrangere køreture, foredrag og fællesarrangementer for medlemmerne
* at medvirke til og arrangere aktiviteter til fremme af foreningens formål
* at formidle udlejning af standpladser i AutoGalleriets lejede lokaler
2.2 Foreningen er ikke partipolitisk.

§ 3.  Foreningens drift:

3.1 Foreningen kan tegne medlemskab af foreninger, forbund og organisationer, der er forenelige med foreningens formål.

§ 4.  Medlemmer:

4.1 Som medlem kan optages enhver enkeltperson, som lever op til foreningens formål. Foreninger, forbund og organisationer optages ikke som medlemmer. Medlemskab tegnes ved henvendelse til foreningens formand/kasserer. Et medlemskab som nævnt under pkt. 4.2 giver mulighed for deltagelse i alle foreningens aktiviteter.
4.2 Medlemmer – kategorier.
4.2.1 Medlemmer med standplads: Medlemmer med standplads er medlemmer, der ved foreningens regnskabsårs begyndelse er godkendt til en standplads. Som medlem med standplads har man stemmeret på generalforsamlingen. Som medlem med standplads kan man benytte foreningens faciliteter og deltage i alle foreningens arrangementer
4.2.2. Medlemmer uden standplads Medlemmer uden standplads er medlemmer, der har betalt medlemskontingent. Som medlem har man stemmeret på generalforsamlingen. Som medlem har man ret til at deltage i alle foreningens arrangementer.
4.3. Medlemskab efter pkt. 4.2.1 og 4.2.2 forudsætter rettidig kontingentbetaling.
4.4. For at deltage i arrangementer, hvor der gives undervisning, kræves medlemskab.

§ 5.  Kontingent:

5.1 Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, har én stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
5.2 Bestyrelsen nedsætter udvalgene
5.3 Medlemmer med standplads kan få udstedt adgangskort til AutoGalleriet.
5.3.1 Medlemmer med vinterplads kan få udstedt adgangskort i perioden: 1/11 - 1/5.
5.3.2 Medlemmer af bestyrelsen kan få udleveret adgangskort.
5.4 Alle medlemmer med standpladser er berettigede til at benytte foreningens faciliteter.
5.5 Ved brug af foreningens faciliteter er man forpligtet til at aflevere det brugte i hel og rengjort stand. Ved uheld meddeles dette til formanden. Foreningen tager vare om nyindkøb.
5.6 Overtrædelse af vedtægterne og husorden kan medføre eksklusion (jf.§5.9)
5.7 Betaling af enhver art opkræves gennem foreningens kasserer med angivelse af sidste betalingsfrist. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, pålægges et rykkergebyr, der fastsættes af bestyrelsen. Har betalingen ikke fundet sted inden 10 sammenhængende dage efter udsendelse af en betalingspåmindelse, og aftale om restancens afvikling ikke er indgået, bliver adgangskortet lukket.
5.8 Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, er det pågældende medlem i restance. Restanter udelukkes fra at benytte foreningens faciliteter og mister adgang til kælderen. Restanter mister deres medlemskab af foreningen og skal fjerne deres køretøjer fra kælderen. Dette medfører ikke bortfald af restantens betalingspligt. Hvis restanten ekskluderes, kan bilen først afhentes, når udeståendet er indbetalt.
5.9 Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, når medlemmet er i restance, eller særlige forhold i øvrigt giver bestyrelsen anledning hertil. Før beslutningen om eksklusion kan træffes, skal det pågældende medlem have haft lejlighed til at forelægge sine synspunkter for den samlede bestyrelse på et bestyrelsesmøde, hvortil den pågældende har været indkaldt ved e-mail med mindst 14 dages varsel. Beslutning om eksklusion kræver 2/3 flertal blandt bestyrelsens medlemmer. Beslutningen om eksklusion skal af bestyrelsen bekendtgøres den pågældende senest 3 hverdage, efter at beslutningen er truffet. Beslutningen om eksklusion, på andet grundlag end restance, kan af den pågældende, inden 14 dage fra bekendtgørelsen af bestyrelsens eksklusionsbeslutning, kræves prøvet på førstkommende generalforsamling. Kravet om prøvelse på generalforsamling fremsættes ved e- mail stilet til foreningens formand. Krav om prøvelse på generalforsamling har opsættende virkning. Den pågældende indkaldes til generalforsamling efter samme regler som foreningens øvrige medlemmer. Den pågældende har ret til på generalforsamlingen at fremføre sit synspunkt, før beslutningen træffes. Til beslutning om eksklusion på generalforsamling kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
5.9.1 Udmeldelse kan kun ske efter forudgående skriftlig meddelelse til formanden. Ved udmeldelse afleveres adgangskortet.
5.10 Kun medlemmer over 18 år kan leje en standplads og modtage et adgangskort. 5.11. Kun køretøjer der er godkendt af bestyrelsen, kan få standplads i AutoGalleriet. Et medlem kan kun anbringe et køretøj på sin standplads, når bestyrelsen har godkendt dette

§ 6.  Foreningens ledelse:

6.1 Køretøjer på standpladsen skal være rengjorte og stå utildækkede.
6.2 Bestyrelsen anviser standplads til medlemmerne. Det er kun bestyrelsen, som kan anvise ledige pladser.
6.3 Foreningen administrerer en venteliste for medlemmer, der ønsker en standplads. Ventelisten skal placeres synligt i foreningslokalet. Venteliste rækkefølge udsendes til medlemmerne på ventelisten via e-mail, når der sker ændringer på listen.
6.4 Bestyrelsen administrerer en særskilt venteliste for vinterpladser.

§ 7.  Generalforsamlingen:

7.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Vedtægtsændringer dog jvf. § 11. Eksklusion dog jvf. § 5.9
7.2 Der afholdes en årlig generalforsamling i marts måned.
7.3 Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden skal ske med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelse sker skriftligt via e-mail samt på foreningens hjemmeside. Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling
7.4 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
7.5 Dagsorden med indkomne forslag som nævnt i § 7.4 og bilag fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
7.6 Dagsorden for generalforsamling.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år
7. Valg
- 4 medlemmer til bestyrelsen vælges på lige år Vælges for 2 år ad gangen.
- 3 medlemmer til bestyrelsen vælges på ulige år Vælges for 2 år ad gangen.
- Valg af 2 suppleanter Vælges for 1 år af gangen
- Valg af bilagskontrollant. (jvf. § 10.3)
- Valg af bilagskontrollantsuppleant
- Vælges for 1 år af gangen.

8. Eventuelt


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Adgang til generalforsamlingen har kun de i §4 nævnte medlemmer, samt dem bestyrelsen måtte have inviteret.
7.7 Bestyrelsen konstituerer sig efter valget
7.8 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af en samlet bestyrelse ved simpelt flertal af disse eller når mindst 30 medlemmer skriftligt anmoder derom med angivelse af dagsorden.
7.9 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling og senest 8 uger efter anmodning. Indkaldelsen sker ved e-mail samt på foreningens hjemmeside.
7.10 Stemmeret har kun de i §4 nævnte medlemmer Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

§ 8.  Organisation

8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer
8.2 Bestyrelsen tager sig af foreningens daglige drift i henhold til vedtægterne og budgetter samt administration af ventelisten til standpladser.
8.3 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
8.4 Bestyrelsen fastlægger foreningens politik samt dens aktivitetsniveau. Der afholdes møde en gang hver anden måned eller efter behov.
8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af medlemmerne er til stede. Heraf formand eller næstformand.
8.6 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
8.7 Der ydes ikke honorar eller anden form for godtgørelser for foreningsarbejdet til bestyrelsesmedlemmerne.
8.8 Foreningen tegnes af formand og kasserer for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formand eller kasserer i samråd med 2 bestyrelsesmedlemmer, dog således at der ved optagelse af lån kræves godkendelse af generalforsamlingen. 8.9 Udvalg nedsættes af bestyrelsen. Et udvalg består af foreningsmedlemmer.
8.10 Referater fra alle bestyrelsesmøderne skal opbevares i foreningslokalet, så medlemmerne har mulighed for at orientere sig. Protokollerne må ikke fjernes fra foreningslokalet.
8.11 Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvor foreningens virke i det forløbne år beskrives.
8.12 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:

9.1 Foreningen er finansieret ved medlemmernes kontingent samt sponsorater. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde f.eks. hændelser, hvor køretøjerne kan lide overlast, beslutte omgående handling. Beslutningen tages op på førstkommende generalforsamling. Større anlægsarbejder og et evt. yderligere indskud hertil skal godkendes på generalforsamlingen.
9.2 Pladslejen opkræves af bestyrelsen for udlejer og udgør den samlede leje.
9.3 Foreningen er momspligtig.
9.4 Der opkræves foreningskontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
9.5 Der opkræves depositum for adgangskort.


§ 10. Regnskab

10.1 Kassereren har ansvaret for foreningens regnskabsførelse og forelægger det reviderede regnskab med revisionspåtegning til godkendelse på generalforsamlingen. Regnskabet udsendes til foreningens medlemmer forud for afholdelse af generalforsamlingen.
10.2 Regnskabsåret er fra 1.januar til 31. december.
10.3 Regnskabet revideres af en bilagskontrollant. Denne vælges på general-forsamlingen.

§ 11. Vedtægtsændringer

11.1 Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages ved 2/3 stemmeflertal på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. I tilfælde af, at der er flertal for et forslag, men generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal spørgsmålet forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, som så er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 12. Foreningens opløsning

12.1 Foreningens opløsning kan kun foretages ved 2/3 stemmeflertal på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. I tilfælde af, at der er flertal for opløsning, men generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal opløsningen forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, som så er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
12.2 Fordeling af overskud ved opløsning af foreningen: Bliver der overskud efter salg af foreningens materiel og efter betaling af gæld, skal overskuddet tilfalde Rådet for sikker trafik.

Som vedtaget på generalforsamlingen den 6. oktober 2021.
                Formand:                           Alwin Neumann
                Næstformand:                    Annett Sau Rasmussen 

                Kasserer:                            Ole Bendixen 

                IT-ansvarlig:                        Erik Køhn
                Bestyrelsesmedlemmer:      Anders Nørgaard Andersen
                                                          Vagn Sletting
                                                          Werner Sørensen