Generalforsamling 2023

Generalforsamling i AutoGalleriet Aarhus 2023

Hermed indkaldes medlemmer af AutoGalleriet Aarhus til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i AutoGalleriets lokaler på Ravnsøvej 58
onsdag den 8. marts 2023 kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
  4. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse

På valg er: Alwin Neumann    Modtager genvalg
                 Vagn Sletting         Modtager genvalg
                 Anders Nørgaard   Modtager genvalg

Valg af suppleanter: Henrik Ørskov  Modtager genvalg

  1. Valg af bilags kontrollant og billagskontrollantsuppleant
  2. Eventuelt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 21 dage før generalforsamlingenPå vegne af bestyrelsen

Alwin Neumann